Classic White Dot wrapsody™ Cerise Intense Tinted Cello