Classic White Dot wrapsody™ Lime Intense Tinted Cello